Oboznámenie dotknutých osôb - klienti/pacienti zdravotníckych zariadení – špecializovaných ambulancií zubného lekárstva, čelustnej ortopédie a dentálnej hygieny spoločností

Kafka dent s.r.o.
a ORTO-IN s.r.o.

s informáciami, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutých osôb, vrátane informácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie

spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov (ďalej len „Oboznámenie“),

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“)

 

 Spoločnosť KAFKA DENT s.r.o. so sídlom  Muchovo námestie 4, 851 01 Bratislava, IČO: 50 050 478, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 142385/B, (ďalej len „prevádzkovateľ č. 1“), a spoločnosť Orto-in s.r.o. so sídlom Muchovo námestie 4, 851 01 Bratislava, IČO: 50 633 881, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 142382/B, (ďalej len „prevádzkovateľ č. 2“) (ďalej spolu len „prevádzkovatelia“ a jednotlivo len „prevádzkovateľ“) vykonávajúce podnikateľskú činnosť v zdravotníckych zariadeniach – špecializovaných ambulanciách zubného lekárstva, čeľustnej ortopédie a dentálnej hygieny, nachádzajúcich sa na ulici Muchovo námestie 4, 851 01 Bratislava, tel.: +421 949 399 006, e-mail: info@kafkadent.sk, ktoré sú spoločnými prevádzkovateľmi informačných systémov (ďalej len „IS“), v ktorých sú spracúvané osobné údaje,

týmto oznamujú dotknutým osobám, že budú spracúvať ich nasledujúce

osobné údaje, ktoré im boli z ich strany poskytnuté:

 

 1. meno, priezvisko,
 2. dátum narodenia,
 3. rodné číslo,
 4. adresa bydliska, doručovacia/fakturačná adresa,
 5. zdravotný stav,
 6. podobizeň tváre,
 7. vlastnoručný podpis,
 8. e-mailová adresa a telefónne číslo,
 9. bankové spojenie/IBAN/číslo bankovej karty,
 10. online identifikátory

(ďalej len „“).

Prevádzkovatelia dňa 25.02.2020 uzavreli Dohodu o spoločnom spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Dohoda“), v ktorej sa dohodli na spoločnom spracúvaní OÚ dotknutých osôb v IS a určili:

 1. účel spracúvania OÚ
  • ako je vymedzený nižšie;
 2. prostriedky spracúvania OÚ
  • automatizované prostriedky (informačné a komunikačné technológie), prostredníctvom ktorých prevádzkovatelia spracúvajú OÚ v elektronickej podobe a
  • čiastočne automatizované a neautomatizované prostriedky, prostredníctvom ktorých prevádzkovatelia spracúvajú OÚ;
 3. zodpovednosť prevádzkovateľov za plnenie povinností a úloh podľa Zákona a Nariadenia
  • každý z prevádzkovateľov samostatne zodpovedá za plnenie povinností a úloh podľa Zákona a Nariadenia, najmä za zabezpečenie vykonávania práv dotknutých osôb a plnenie svojej povinnosti poskytovať dotknutým osobám stanovené informácie, vo vzťahu k tým dotknutým osobám, ktorým poskytuje zdravotnú starostlivosť a/alebo doplnkové služby,
  • dotknuté osoby môžu uplatniť svoje práva vyplývajúce im zo Zákona a Nariadenia u každého z prevádzkovateľov a voči každému z nich; kontaktné miesto pre dotknuté osoby
  • zdravotnícke zariadenia s kontaktnými údajmi vymedzenými v úvode Oboznámenia.

Prevádzkovatelia uzavreli Dohodu na dobu neurčitú a v zmysle § 33 ods. 2 Zákona a Článku 26 ods. 2 Nariadenia poskytujú dotknutým osobám základné náležitosti Dohody formou Oznámenia.

Prevádzkovatelia budú spracúvať OÚ v IS „Klienti/pacienti špecializovaných ambulancií zubného lekárstva, čeľustnej ortopédie a dentálnej hygieny“ za nasledujúcich podmienok:

 

 1. účel spracúvania OÚ: poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v oblasti zubného lekárstva, čeľustnej ortopédie a dentálnej hygieny a doplnkových služieb dotknutým osobám, vrátane objednávania, zúčtovania, komunikácie a vedenia/vybavovania súvisiacej agendy;
 2. zoznam osobných údajov, ktoré sa spracúvajú: OÚ v rozsahu písm. a. až j. Oboznámenia v rozsahu skutočne poskytnutom dotknutou osobou;
 3. právny základ spracúvania:
  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti a/alebo doplnkových služieb dotknutej osobe v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo zmluvy uzavretej medzi príslušným prevádzkovateľom a príslušnou dotknutou osobou,
  • plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti a/alebo doplnkových služieb, verejného zdravotného poistenia a plnenia si s tým súvisiacich povinností;
 4. príjemcovia OÚ:
  • tretie osoby, ktoré na základe poverenia príslušného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov spracúvajú OÚ (napr. osoby zabezpečujúce vedenie účtovníctva, plnenie daňových povinností, poskytovatelia softwarových a IT služieb, poskytovatelia webhostingu, prepravcovia, právni poradcovia, audítori, a pod.),
  • subjekty súdnej a verejnej moci, zdravotné poisťovne a stanovené subjekty, vo vzťahu ku ktorým si jednotliví prevádzkovatelia plnia povinnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov;
 5. prenos OÚ do tretích krajín: žiadny.

Prevádzkovatelia budú uchovávať OÚ v IS počas doby poskytovania zdravotnej starostlivosti a/alebo doplnkových služieb dotknutej osobe a maximálne 20 (dvadsať) rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe, v prípade online identifikátorov maximálne 5 (päť) rokov odo dňa ich získania za predpokladu udeleného súhlasu.

 

Dotknuté osoby majú v súvislosti so spracúvaním svojich OÚ prevádzkovateľmi nasledujúce práva:

 

 1. právo požadovať od prevádzkovateľov prístup k svojim OÚ:
  1. právo požadovať od prevádzkovateľov potvrdenie o tom, či sa spracúva OÚ, ktoré sa jej týkajú;
  2. ak prevádzkovatelia takéto OÚ spracúvajú, má dotknutá osoba právo na prístup k týmto OÚ a informácie o:
   1. účele spracúvania OÚ,
   2. kategórii spracúvaných OÚ,
 • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov,
 1. dobe ich uchovávania, resp. kritériách na jej určenie,
 2. existencii práva požadovať od prevádzkovateľov opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania OÚ, práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
 3. právo podať sťažnosť/návrh na začatie konania dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • ak sa OÚ nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,
 • existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v zmysle Nariadenia a/alebo Zákona.
 1. právo na opravu OÚ, v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:
  1. požiadať prevádzkovateľov o bezodkladnú opravu nesprávnych OÚ, ktoré sa dotknutej osoby týkajú;
  2. požiadať prevádzkovateľov o doplnenie neúplných OÚ.
 1. právo na vymazanie („na zabudnutie“), v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:
  1. dosiahnuť bezodkladný výmaz OÚ, ktoré sa jej týkajú; prevádzkovatelia sú povinní bez zbytočného odkladu vymazať OÚ len vtedy, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
   1. OÚ už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
   2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona,
 1. OÚ sa spracúvali nezákonne,
 2. OÚ musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie, platných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 3. OÚ sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa Nariadenia a/alebo Zákona.

Právo na vymazanie nemožno uplatniť v prípade, ak je spracúvanie OÚ potrebné: i) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; ii) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie, právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľom;     iii) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s Nariadením a/alebo Zákonom;  iv) na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely Nariadenia a/alebo Zákona, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie OÚ znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo v) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 1. právo na obmedzenie spracúvania OÚ, v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:
  1. na obmedzenie spracúvania OÚ prevádzkovateľmi v jednom z nasledujúcich prípadov:
   1. dotknutá osoba napadne/namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľom overiť ich správnosť;
   2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovatelia už nepotrebujú OÚ na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 1. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľov prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 1. právo na prenosnosť OÚ, v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:
  1. získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľom, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a
  2. preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby mu prevádzkovatelia, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránili, ak:
   1. sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby podľa Nariadenia a/alebo Zákona alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, a
   2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos OÚ priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatnenie práva na presnosť údajov dotknutou osobou nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 1. právo namietať spracúvanie OÚ a automatizované individuálne rozhodovanie, v rámci ktorých má dotknutá osoba právo:
  1. kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu OÚ, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané ako nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľom alebo je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujú prevádzkovatelia alebo tretia osoba, vrátane namietania proti profilovaniu založenému týchto právnych základoch.
  2. kedykoľvek namietať proti spracúvaniu OÚ spracúvaných na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;

Dotknutá osoba môže svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií;

 1. aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú;

Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie: i) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a príslušným prevádzkovateľom; ii) povolené právom Únie, právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktorými sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo iii) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Poskytnutie OÚ prevádzkovateľom na spracúvanie v IS:

 • je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná ich príslušnému prevádzkovateľovi poskytnúť a
 • následkom ich neposkytnutia je, že dotknutej osobe nemôže príslušný prevádzkovateľ poskytovať zdravotnú starostlivosť a/alebo doplnkové služby.

Oboznámenie je zverejnené a dotknutým osobám k dispozícii na nahliadnutie v zdravotníckych zariadeniach vymedzených v úvode Oboznámenia a na webovej stránke: www.kafkadent.sk.

V Bratislave, dňa 01.03.2020

KAFKA DENT s.r.o.

Orto-in s.r.o.

Zostaňme
v kontakte

Ak potrebujete poradiť, alebo sa objednať, napíšte nám správu a my sa Vám ozveme.