Všobecné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb v zdravotníckych zariadeniach špecializovaných ambulanciách zubného lekárstva, čelustnej ortopédie a dentálnej hygieny spoločností

Kafka dent s.r.o.
a ORTO-IN s.r.o.

Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto Všeobecné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb v zdravotníckych zariadeniach – špecializovaných ambulanciách zubného lekárstva, čeľustnej ortopédie a dentálnej hygieny spoločností KAFKA DENT s.r.o. a Orto-in s.r.o. (ďalej len „VP“) upravujú práva a povinnosti vo vzťahoch, ktoré vznikajú medzi jednotlivými poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odboroch zubné lekárstvo, čeľustná ortopédia a dentálna hygiena – prevádzkovateľmi zdravotníckych zariadení (ďalej len „Zdravotnícke zariadenia“) – spoločnosťou KAFKA DENT s.r.o. so sídlom Muchovo námestie 4, 851 01 Bratislava, IČO: 50 050 478, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 142385/B (ďalej len „Poskytovateľ č. 1“), a spoločnosťou Orto-in s.r.o. so sídlom Muchovo námestie 4, 851 01 Bratislava, IČO: 50 633 881, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 142382/B (ďalej len „Poskytovateľ č. 2“), (ďalej spolu len „Poskytovatelia“ a jednotlivo len „Poskytovateľ“), s Poskytovateľmi spolupracujúcim tímom zdravotníckych odborníkov a medzi pacientmi / klientmi, ktorí využívajú zdravotnú starostlivosť a ostatné doplnkové služby (ďalej len „Zdravotná starostlivosť“) poskytované zo strany príslušných Poskytovateľov (ďalej len „Klient/i“).
 2. Každý z Poskytovateľov prevádzkuje príslušné Zdravotnícke zariadenia samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, a vzájomne nezodpovedajú a neručia za prevádzkovanie Zdravotníckych zariadení druhým Poskytovateľom. Poskytovateľ č. 1 je oprávnený poskytovať v Zdravotníckych zariadeniach Zdravotnú starostlivosť v odboroch zubného lekárstva a dentálnej hygieny a Poskytovateľ č. 2 v odboroch zubného lekárstva, čeľustnej ortopédie a dentálnej hygieny.
 3. Tieto VP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb uzatváranej medzi príslušným Poskytovateľom a jeho Klientom (ďalej len „Zmluva“). V prípade, ak VP obsahujú ustanovenia odlišné od Zmluvy, majú ustanovenia Zmluvy prednosť pred ustanoveniami VP. Na platnosť a účinnosť od VP odlišných alebo dodatočných podmienok dohodnutých príslušným Poskytovateľom a jeho Klientom v Zmluve sa vyžaduje ich písomná forma.
 4. Účelom VP je vymedziť podrobnosti právnych vzťahov založených medzi jednotlivými Poskytovateľmi a ich Klientmi Zmluvou a týmito VP pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti.
 5. VP sa vzťahujú a sú platné pre Zdravotnú starostlivosť, ktorá nie je hradená z verejného zdravotného poistenia a ktorú jednotliví Poskytovatelia poskytujú pre príslušných Klientov ako:
  1. jednotlivé (jednorazové, nepravidelné, opakujúce sa, akútne, ojedinelé) výkony Zdravotnej starostlivosti poskytované Klientovi na základe vyšetrenia aktuálneho stavu Klienta – diagnostiky;
  2. dlhodobejšiu Zdravotnú starostlivosť a/alebo špecifické výkony Zdravotnej starostlivosti (časovo a/alebo materiálovo náročnejšie) poskytované Klientovi na základe vyšetrenia aktuálneho stavu Klienta – diagnostiky a stanovenia liečebného plánu obsahujúceho/stanovujúceho jednotlivé výkony plánovanej Zdravotnej starostlivosti a prvotne predpokladanú odplatu jednotlivých Poskytovateľov za poskytnutú Zdravotnú starostlivosť zahŕňajúcu cenu výkonov plánovanej Zdravotnej starostlivosti a nákladov s ňou spojených (ďalej len „Odplata“) – cenový návrh ošetrenia (ďalej len „Liečebný plán“).

(písmená a. a b. ďalej spolu aj len „Druh/y Zdravotnej starostlivosti“)

 1. Poskytovatelia v Zdravotníckych zariadeniach Klientom ponúkajú a poskytujú za odplatu výkony Zdravotnej starostlivosti v oblasti všeobecnej a špecializovanej stomatológie, vrátane výkonov konzervačného, protetického a estetického zubného lekárstva, parodontológie, dentoalveolátnej chirurgie, implantológie a dentálnej hygieny, pričom Poskytovateľ č. 2 sa špecializuje aj na výkony Zdravotnej starostlivosti v odbore čeľustnej ortopédie.

II. Poskytovanie Zdravotnej starostlivosti, uzatvorenie a trvanie Zmluvy

 1. Jednotlivý Poskytovateľ sa na základe platnej a účinnej Zmluvy zaväzuje poskytnúť/poskytovať svojmu Klientovi Zdravotnú starostlivosť, ktorá je a/alebo bude špecifikovaná na základe vyšetrenia aktuálneho stavu Klienta – diagnostiky v následnej dohode Klienta a príslušného Poskytovateľa a/alebo v Liečebnom pláne, za odplatu v celosti platenú Klientom, prostredníctvom s ním spolupracujúcich ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov, a to podľa dohodnutého Druhu Zdravotnej starostlivosti.
 2. V Zmluve musia byť uvedené jednotlivým Poskytovateľom požadované údaje Klienta, a to v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, meno a priezvisko zákonného zástupcu maloletého dieťaťa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
 3. Podmienkou začatia poskytovania Zdravotnej starostlivosti, resp. vykonania jednotlivých výkonov Zdravotnej starostlivosti je uzatvorenie Zmluvy zo strany príslušného Poskytovateľa a Klienta a následné odsúhlasenie konkrétneho výkonu Zdravotníckej starostlivosti a/alebo Liečebného plánu zo strany Klienta, ako aj písomné potvrdenie informovanosti Klienta o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia Zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia Zdravotnej starostlivosti vyjadrené podpisom Poučenia a informovaného súhlasu špecifikovaného v odseku 6. tohto článku VP.
 4. Liečebný plán môže byť počas poskytovania Zdravotnej starostlivosti menený v prípadoch, ak sa objavia nové skutočnosti, ktoré neboli zistené pred spracovaním Liečebného plánu, resp. sa vyskytli v súvislosti s už poskytnutou Zdravotnou starostlivosťou. Podmienkou platnosti zmeny Liečebného plánu je obojstranne vyjadrený písomný súhlas Klienta a príslušného Poskytovateľa, ktorý má poskytnúť Klientovi dotknutú Zdravotnú starostlivosť podľa Liečebného plánu. V prípade, ak sa príslušný Poskytovateľ a Klient na zmene Liečebného plánu nedohodnú, je daný Poskytovateľ oprávnený jednostranne skončiť poskytovanie Zdravotnej starostlivosti.
 5. Odplata uvedená v Liečebnom pláne je orientačná, stanovená na základe prvotného vyšetrenia Klienta a vychádzajúca z v danom čase platného cenníka výkonov Zdravotnej starostlivosti príslušného Poskytovateľa (ďalej len „Cenník“). Poskytovatelia sú oprávnení upravovať (zvyšovať aj znižovať) predpokladanú Odplatu – cenu prvotne plánovanej Zdravotnej starostlivosti a nákladov spojených s jej poskytovaním, ak sa počas poskytovania Zdravotnej starostlivosti cena výkonov Zdravotnej starostlivosti a/alebo súvisiacich nákladov objektívne zvýšia a/alebo sa vyskytnú skutočnosti/okolnosti, ktoré sa pri vypracovaní Liečebného plánu nepredpokladali. So zvýšením Odplaty za poskytnutie naplánovanej Zdravotnej starostlivosti musí Klient vopred súhlasiť. V prípade, ak sa jednotliví Poskytovatelia a Klient na zvýšení Odplaty za poskytnutie naplánovanej Zdravotnej starostlivosti nedohodnú, je príslušný Poskytovateľ oprávnený jednostranne skončiť poskytovanie Zdravotnej starostlivosti.
 6. Poskytovatelia sú povinní informovať svojich Klientov o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia Zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia Zdravotnej starostlivosti v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „Poučenie“), pričom jednotliví Klienti splnenie tejto poučovacej povinnosti príslušného Poskytovateľa písomne potvrdia v dokumente Poučenie a informovaný súhlas (ďalej len „Poučenie a informovaný súhlas“).
 7. Klient, ktorý má právo na Poučenie, resp. v prípade maloletej osoby jeho zákonný zástupca má právo akceptáciu/podpísanie Poučenia a informovaného súhlasu odmietnuť. O odmietnutí akceptácie/podpísania Poučenia a informovaného súhlasu urobí príslušný Poskytovateľ písomný záznam a daný Poskytovateľ je oprávnený jednostranne odmietnuť poskytovanie Zdravotnej starostlivosti.
 8. Pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti má každý Klient práva, ktoré mu priznávajú právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky, najmä v oblastiach poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany osobnosti, ochrany a spracúvania osobných údajov a i..
 9. V záujme efektívneho a včasného poskytovania Zdravotnej starostlivosti je Klient povinný dodržať dohodnuté termíny ošetrenia, na ktoré bol objednaný. Klient je povinný dostaviť sa do Zdravotníckych zariadení minimálne 10 minút pred plánovaným termínom ošetrenia. Poskytovatelia si vyhradzujú právo posunúť začiatok plánovaného ošetrenia Klienta o čas potrebný na dokončenie ošetrenia predchádzajúceho Klienta; dotknutý Klient je povinný daný posun začiatku ošetrenia strpieť bez akéhokoľvek kompenzačného nároku. V prípade, ak Klientovi bráni v dodržaní termínu ošetrenia, na ktorý bol objednaný, vážna prekážka, je Klient povinný túto skutočnosť príslušnému Poskytovateľovi najneskôr 24 hodín vopred oznámiť a preobjednať sa na iný termín ošetrenia. V prípade, ak sa Klient nedostaví na objednané ošetrenie včas a svoje nedostavenie sa neoznámi dotknutému Poskytovateľovi v čase minimálne 24 hodín pred plánovaným termínom ošetrenia, je príslušný Poskytovateľ oprávnený si voči takémuto Klientovi uplatniť sankčný poplatok vo výške kompenzujúcej náklady a stratu času vzniknuté v dôsledku zrušenia dotknutého plánovaného termínu ošetrenia Klienta (ďalej len „Sankčný poplatok“). Lehota na oznámenie podľa tohto odseku VP plynie a počíta sa výlučne len počas/v rámci pracovných dní. Dotknutý Poskytovateľ je oprávnený uplatniť si nárok na Sankčný poplatok voči Klientovi osobne pri vyšetrení Klienta alebo poštou zaslaním faktúry – daňového dokladu. Klient je povinný Sankčný poplatok zaplatiť dotknutému Poskytovateľovi v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet daného Poskytovateľa. Ak sa Klient dostane do omeškania so zaplatením Sankčného poplatku podľa tohto odseku, vznikne dotknutému Poskytovateľovi voči Klientovi nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 10. Zmluva sa medzi jednotlivými Poskytovateľmi a ich Klientmi uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva môže byť skončená:
  1. písomnou dohodou Klienta a Poskytovateľa;
  2. odstúpením od Zmluvy zo strany Poskytovateľa, pričom každý z Poskytovateľov je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak:
   1. sa Klient dostane do omeškania so zaplatením čo i len časti Odplaty za poskytnutú Zdravotnú starostlivosť,
   2. Klient sa opakovane nedostaví na plánovaný termín ošetrenia a svoje nedostavenie sa riadne Poskytovateľom vopred v zmysle odseku 9. tohto článku VP neoznámi,
 • ktorýkoľvek z Poskytovateľov sa dozvie, že Klient vo vzťahu k tretím osobám poškodzuje dobré meno a/alebo povesť niektorého z Poskytovateľov a/alebo Zdravotníckych zariadení;
 1. písomnou výpoveďou Klienta alebo daného Poskytovateľa s výpovednou lehotou 2 týždňov, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia výpovede účastníkovi Zmluvy, ktorému je určená;
 2. odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov udeleného v zmysle článku V. VP zo strany Klienta.

III. Odplata

Klient podpísaním Zmluvy potvrdzuje, že si je vedomý a súhlasí s tým, že Odplatu – cenu výkonov Zdravotnej starostlivosti a súvisiacich nákladov, ktorá nie je hradená z verejného zdravotného poistenia, je povinný zaplatiť príslušnému Poskytovateľovi, ktorý mu Zdravotnú starostlivosť poskytol, resp. má podľa Liečebného plánu poskytnúť.


  1. Klient je povinný na požiadanie zaplatiť príslušnému Poskytovateľovi Odplatu – cenu výkonov poskytnutej Zdravotnej starostlivosti a nahradiť náklady súvisiace s poskytnutou Zdravotnou starostlivosťou, a to formou zaplatenia Odplaty vyčíslenej príslušným Poskytovateľom podľa poskytnutého Druhu Zdravotnej starostlivosti, hodnoty použitých výrobkov a materiálov, hodnoty súvisiacich nákladov a času stráveného poskytnutím Zdravotnej starostlivosti.
  2. Klient je povinný zaplatiť príslušnému Poskytovateľovi celú Odplatu bezprostredne po poskytnutí Zdravotnej starostlivosti, pokiaľ sa s daným Poskytovateľom nedohodne inak.
  3. V prípade, ak má Klient podľa Liečebného plánu naplánovanú Zdravotnú starostlivosť spojenú s vyššími nákladmi súvisiacimi s poskytnutou Zdravotnou starostlivosťou (najmä v prípade výkonov protetického a estetického zubného lekárstva, čeľustnej ortopédie, parodontológie, dentoalveorálnej chirurgie, implantológie a iných špecializovaných výkonov Zdravotnej starostlivosti), príslušný Poskytovateľ Klientovi poskytne túto naplánovanú Zdravotnú starostlivosť len v prípade, ak Klient na požiadanie vopred zaplatí dotknutému Poskytovateľovi Odplatu za poskytnutie naplánovanej Zdravotnej starostlivosti, resp. jej časť určenú príslušným Poskytovateľom, pokiaľ sa daný Poskytovateľ a Klient nedohodnú inak. V prípade, ak Klient na základe subjektívneho rozhodnutia odmietne poskytnutie naplánovanej Zdravotnej starostlivosti, zaviní nemožnosť jej (komplexného) poskytnutia, na základe subjektívneho rozhodnutia už prebiehajúce poskytovanie naplánovanej Zdravotnej starostlivosti ukončí a/alebo zaviní jej ukončenie, nemá nárok na vrátenie už zaplatenej Odplaty za poskytnutie naplánovanej Zdravotnej starostlivosti, resp. jej časti, ktorá v tomto prípade prináleží dotknutému Poskytovateľovi z titulu náhrady nákladov, inej škody a straty času vzniknuté v dôsledku uvedeného konania Klienta.
  4. Ak sa Klient dostane do omeškania so zaplatením Odplaty podľa tohto článku VP, vznikne dotknutému Poskytovateľovi voči Klientovi nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 

IV. Zodpovednosť a záruka za akosť

 1. Jednotliví Poskytovatelia zodpovedajú za vady poskytnutej Zdravotnej starostlivosti dané/zjavné uskutočnením príslušného výkonu Zdravotnej starostlivosti a za vady poskytnutej Zdravotnej starostlivosti, ktoré sa stanú zjavnými/prejavia dodatočne a boli preukázateľne spôsobené zo zavinenia príslušného Poskytovateľa.
 2. Poskytovatelia poskytujú štandardne záruku za akosť materiálov a/alebo výrobkov použitých pri poskytnutí Zdravotnej starostlivosti v trvaní 24 mesiacov alebo v dlhšom trvaní osobitne určenom príslušným Poskytovateľom v Liečebnom pláne alebo inom písomnom dokumente, pričom záručná doba začína plynúť dňom ukončenia príslušného výkonu Zdravotnej starostlivosti, pri ktorom sa použili dotknuté materiály a/alebo výrobky. Záruka sa nevzťahuje na problémy (vady), ktoré si spôsobil Klient sám alebo sú spôsobené zásahom tretej osoby, ktorých príčina nespočíva v chybnom materiáli a/alebo výrobkoch, na prípady, kde zohráva úlohu biologický faktor a na poškodenia vonkajším zavinením – úrazy Klienta, pády alebo údery do tváre, ktorých výsledkom je mechanické poškodenie. Podmienkou danosti a trvania záruky sú pravidelné kontroly a hygienické recally (príslušným Poskytovateľom určené vyšetrenia a ošetrenia a za 1 rok minimálne 1 komplexnú kontrolu chrupu a 2 ošetrenia dentálnej hygieny, pokiaľ daný Poskytovateľ neurčí inak) u príslušného Poskytovateľa, ktorých periodicitu daný Poskytovateľ určí pri skončení ošetrenia, pri ktorom sa použili dotknuté materiály a/alebo výrobky, na ktoré sa má záruka vzťahovať.
 3. Poskytovatelia nezodpovedajú za vady Zdravotnej starostlivosti ani vady materiálov a/alebo výrobkov použitých pri Zdravotnej starostlivosti, ktoré vzniknú zo zavinenia Klienta, tretej osoby a/alebo v dôsledku vonkajších faktorov/vplyvov a/alebo vyššej moci, najmä, nie však len v dôsledku neplnenia, resp. nedodržania pokynov a odporučení jednotlivých Poskytovateľov, zanedbávania a/alebo nesprávneho vykonávania ústnej/dentálnej hygieny, nedostatočnosti a/alebo nesprávnosti starostlivosti o celkové ústne/dentálne zdravie, škrípania a zatínania zubov (bruxizmom) bez ohľadu na poskytnutie ochranných pomôcok, ktorých faktické používanie Klientom nie je možné preukázať, nadmerným a/alebo neobvyklým zaťažovaním zubov (napr. hryzenie tvrdých predmetov/materiálov, hryzenie nechtov, otváranie uzáverov zubami a i.), poškodenia zdravia/telesnej integrity Klienta (napr. úrazy, pády a údery do tváre, iné mechanické poškodenie zubov, ústnej dutiny alebo čeľustného aparátu a i.). V prípade, ak sa Klient a príslušný Poskytovateľ dohodnú na odstránení vád Zdravotnej starostlivosti a/alebo vád materiálov a/alebo výrobkov použitých pri Zdravotnej starostlivosti, za ktoré nezodpovedá daný Poskytovateľ, je Klient povinný znášať, resp. dotknutému Poskytovateľovi nahradiť všetky náklady súvisiace s odstránením takýchto vád (zjednaním nápravy), vrátane ceny naviac poskytnutej Zdravotnej starostlivosti. Rovnakú povinnosť, ako je uvedená v predchádzajúcej vete, má Klient aj v prípade, ak v dôsledku neplnenia, resp. nedodržania pokynov a odporučení ktoréhokoľvek Poskytovateľa bude potrebné na poskytovanie Zdravotnej starostlivosti podľa Liečebného plánu uskutočniť naviac výkony Zdravotnej starostlivosti a/alebo vynaložiť naviac náklady.
 4. Klient je povinný uplatniť si u príslušného Poskytovateľa reklamáciu problémov (vád), za ktoré zodpovedá daný Poskytovateľ, bezodkladne po ich zistení. Každá reklamácia sa posudzuje individuálne.
 5. Spôsob a postup uplatnenia si nárokov z vád poskytnutej Zdravotnej starostlivosti, resp. materiálov a/alebo výrobkov použitých pri poskytnutí Zdravotnej starostlivosti (reklamácie) a vybavovanie reklamácií Klientov jednotlivými Poskytovateľmi sa spravuje platným a účinným Reklamačným poriadkom zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb zdravotníckych zariadení – špecializovaných ambulancií zubného lekárstva, čeľustnej ortopédie a dentálnej hygieny spoločností KAFKA DENT s.r.o. a Orto-in s.r.o..

V. Ochrana osobných údajov

 1. Klient ako dotknutá osoba v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení uzavretím Zmluvy s Poskytovateľmi udeľuje jednotlivým Poskytovateľom dobrovoľný výslovný písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutom v Zmluve a/alebo počas poskytovania Zdravotnej starostlivosti, a to pre účely poskytovania Zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb, vrátane objednávania, zúčtovania, komunikácie a vedenia/vybavovania súvisiacej agendy, vrátane komunikácie s využitím elektronických prostriedkov a/alebo prostredníctvom poštového styku s dotknutým Klientom.
 2. Klient je oprávnený kedykoľvek účinne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa VP oznámením preukázateľne doručeným príslušnému Poskytovateľovi v písomnej forme; odvolanie súhlasu má za následok okamžitý zánik/skončenie Zmluvy v zmysle článku II. odseku 10. písm. d. VP.

VI. Záverečné ustanovenia

  1. Klient a jednotliví Poskytovatelia, resp. nimi poverené fyzické osoby budú pri vyhotovovaní a podpisovaní akýchkoľvek prehlásení, súhlasov, zmlúv, dohôd a/alebo akýchkoľvek iných dokumentov súvisiacich so Zdravotnou starostlivosťou a vyúčtovaním Odplát využívať papierovú formu a/alebo elektronickú formu – s použitím elektronických prostriedkov, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila.
  2. V prípade, ak Klient v postavení spotrebiteľa reklamoval poskytnutú Zdravotnú starostlivosť a nebol spokojný s vybavením reklamácie zo strany príslušného Poskytovateľa, alebo ak sa Klient – spotrebiteľ obrátil na príslušného Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom jej vybavenia, alebo ak sa domnieva, že dotknutý Poskytovateľ porušil jeho práva, má Klient v postavení spotrebiteľa právo obrátiť sa na daného Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak dotknutý Poskytovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do tridsiatich (30) dní odo dňa jej odoslania, má Klient v postavení spotrebiteľa právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu ním vybraného subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov môže byť ktorákoľvek príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
  3. Klient v postavení spotrebiteľa má okrem práva na alternatívne riešenie sporu prostredníctvom ním vybraného subjektu v zmysle prechádzajúceho bodu VP aj právo použiť európsku platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“), a to v jazyku ktorí si Klient zvolí. Klient v postavení spotrebiteľa môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. VP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy, ktorú Klient uzatvorí s príslušným Poskytovateľom. Klient podpisom Zmluvy prehlasuje, že sa v celom rozsahu oboznámil s ustanoveniami VP, pričom tieto zodpovedajú jeho záujmom a zámerom, súhlasí s ich obsahom a dikciou, a to skutočne, slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Klient potvrdzuje, že mal dostatočný časový priestor oboznámiť sa s VP a príslušný Poskytovateľ mu výslovne poskytol možnosť vyjadriť sa k nim.
  5. Právne vzťahy založené Zmluvou a VP sa riadia právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
  6. V prípade, ak niektoré z ustanovení Zmluvy alebo VP je alebo bude v úplnosti alebo čiastočne neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nedotkne sa to platnosti, účinnosti alebo vykonateľnosti ostatných ustanovení Zmluvy a/alebo VP. Neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie bude nahradené takým platným, účinným alebo vykonateľným ustanovením, ktoré je podľa možnosti čím bližšie hospodárskemu obsahu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia Zmluvy a/alebo VP.
  7. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená na základe vzájomnej dohody jej účastníkov výlučne formou písomného dodatku podpísaného oboma účastníkmi Zmluvy na jednej listine, inak sú jej zmeny a doplnky neplatné.
  8. Poskytovatelia si vyhradzujú právo na zmenu a/alebo doplnenie VP, pričom nimi upravené/doplnené znenie VP sa stáva pre Klientov záväzným okamihom jeho zverejnenia v Zdravotníckych zariadeniach a/alebo na webovej stránke Zdravotníckych zariadení, kde majú Klienti možnosť si ho riadne prečítať a oboznámiť sa s jeho ustanoveniami.

Toto znenie VP je účinné od 01.03.2020

KAFKA DENT s.r.o. 

Orto-in s.r.o.

Zostaňme
v kontakte

Ak potrebujete poradiť, alebo sa objednať, napíšte nám správu a my sa Vám ozveme.