Reklamačný poriadok zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb poskytovaných v zdravotníckych zariadeniach – špecializovaných ambulanciách zubného lekárstva, čeľustnej ortopédie a dentálnej hygieny spoločností

Kafka dent s.r.o.
a ORTO-IN s.r.o.

Úvodné ustanovenia

 • Tento Reklamačný poriadok zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb poskytovaných v zdravotníckych zariadeniach – špecializovaných ambulanciách zubného lekárstva, čeľustnej ortopédie a dentálnej hygieny spoločností KAFKA DENT s.r.o. a Orto-in s.r.o. (ďalej len „Zdravotnícke zariadenia“), (ďalej len „Reklamačný poriadok“) upravuje práva a povinnosti osôb ako klientov/pacientov (ďalej len „Klient/i“) súvisiacich so spôsobom a podmienkami uplatnenia ich reklamačných nárokov vyplývajúcich z vád zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb (ďalej len „Zdravotná starostlivosť“) poskytovaných v Zdravotníckych zariadeniach spoločnosťou KAFKA DENT s.r.o. so sídlom Muchovo námestie 4, 851 01 Bratislava, IČO: 50 050 478, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 142385/B (ďalej len „Poskytovateľ č. 1“), a spoločnosťou Orto-in s.r.o. so sídlom Muchovo námestie 4, 851 01 Bratislava, IČO: 50 633 881, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 142382/B (ďalej len „Poskytovateľ č. 2“), (ďalej spolu len „Poskytovatelia“ a jednotlivo len „Poskytovateľ“) a spôsob a podmienky ich vybavenia zo strany Poskytovateľov.
 • Klientom v jednotlivých prípadoch sa rozumie každá osoba, t.j. fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorej bola zo strany príslušného Poskytovateľa poskytnutá Zdravotná starostlivosť v Zdravotníckych zariadeniach a ktorá vo vlastnom mene a na svoj účet uzatvorila s daným Poskytovateľom Zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb (ďalej len „Zmluva“), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú platné a účinné Všeobecné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb v zdravotníckych zariadeniach – špecializovaných ambulanciách zubného lekárstva, čeľustnej ortopédie a dentálnej hygieny spoločností KAFKA DENT s.r.o. a Orto-in s.r.o..
 • Klienti majú v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov status spotrebiteľa, t.j. je im zo strany jednotlivých Poskytovateľov v Zdravotníckych zariadeniach poskytovaná Zdravotná starostlivosť a oni ako fyzické osoby – spotrebitelia pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • Reklamačný poriadok sa aplikuje vždy na prijímanie a vybavovanie reklamácií vád Zdravotnej starostlivosti poskytnutej jednotlivými Poskytovateľmi v Zdravotníckych zariadeniach, na ktoré sa vzťahuje záruka (ďalej len „Reklamácia“).

Uplatnenie Reklamácie 

 • Reklamáciu je Klient povinný uplatniť si u príslušného Poskytovateľa, ktorý mu poskytol Zdravotnú starostlivosť, a to reklamovaním špecifikovaných problémov (vád), na ktoré sa vzťahuje záruka, bezodkladne po ich zistení.Každá Reklamácia sa posudzuje individuálne.
 • Reklamáciu poskytnutej Zdravotnej starostlivosti, materiálov a/alebo výrobkov použitých pri poskytnutí Zdravotnej starostlivosti je možné uplatniť v záručnej dobe – lehote 24 mesiacov odo dňa poskytnutia príslušného výkonu Zdravotnej starostlivosti, pri ktorom sa použili dotknuté materiály a/alebo výrobky alebo v lehote osobitne určenej Poskytovateľom v Liečebnom pláne alebo inom písomnom dokumente, pričom lehota na uplatnenie reklamácie začína plynúť dňom ukončenia dotknutého výkonu Zdravotnej starostlivosti. Podmienkou danosti a trvania záruky na poskytnutú Zdravotnú starostlivosť, materiálov a/alebo výrobkov použitých pri poskytnutí Zdravotnej starostlivosti, sú pravidelné kontroly a hygienické recally (príslušným Poskytovateľom určené vyšetrenia a ošetrenia a za 1 rok minimálne 1 komplexnú kontrolu chrupu a 2 ošetrenia dentálnej hygieny, pokiaľ daný Poskytovateľ neurčí inak) u príslušného Poskytovateľa, ktorých periodicitu daný Poskytovateľ určí pri skončení ošetrenia, pri ktorom sa použili dotknuté materiály a/alebo výrobky, na ktoré sa má záruka vzťahovať. Reklamáciu si môže Klient uplatniť po poskytnutí Zdravotnej starostlivosti, a to vyplnením reklamačného formulára (ďalej len „Reklamačný formulár“) a jeho odovzdaním poverenému pracovníkovi príslušného Poskytovateľa v Zdravotníckych zariadeniach a/alebo zaslaním doporučenou poštou alebo kuriérom na adresu: Muchovo námestie 4, 851 01 Bratislava.
 • Dĺžka a plynutie záručnej doby sa riadia právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť dňom poskytnutia Zdravotnej starostlivosti.
 • Klient je povinný v prípade Reklamácie uviesť v Reklamačnom formulári dátum poskytnutia Zdravotnej starostlivosti, číslo pokladničného dokladu, druh reklamovanej Zdravotnej starostlivosti, materiálov a/alebo výrobkov použitých pri poskytnutí Zdravotnej starostlivosti, dôvod Reklamácie a prípadne priložiť verifikovateľnú kópiu pokladničného dokladu.
 • V prípade, ak si Klient Reklamáciu neuplatní spôsobom podľa predchádzajúcich bodov tohto článku Reklamačného poriadku, objektívne tak znemožní príslušnému Poskytovateľovi posúdenie a vybavenie jeho Reklamácie Zdravotnej starostlivosti, materiálov a/alebo výrobkov v dôsledku čoho dotknutý Poskytovateľ nezodpovedá za následne vzniknuté škody a dodatočné náklady daného Poskytovateľa a rovnako aj nezodpovedá za nevybavenie Reklamácie Zdravotnej starostlivosti Klienta riadne a včas. V takomto prípade je daný Poskytovateľ oprávnený Reklamáciu Zdravotnej starostlivosti Klientovi zamietnuť.
 • Klient nemá nárok na uplatnenie Reklamácie vád Zdravotnej starostlivosti, materiálov a/alebo výrobkov v prípadoch, ktoré vzniknú zo zavinenia Klienta, tretej osoby a/alebo v dôsledku vonkajších faktorov/vplyvov a/alebo vyššej moci, najmä, nie však len v dôsledku neplnenia, resp. nedodržania pokynov a odporučení jednotlivých Poskytovateľov, zanedbávania a/alebo nesprávneho vykonávania ústnej/dentálnej hygieny, nedostatočnosti a/alebo nesprávnosti starostlivosti o celkové ústne/dentálne zdravie,  škrípania a zatínania zubov (bruxizmom) bez ohľadu na poskytnutie ochranných pomôcok, ktorých faktické používanie Klientom nie je možné preukázať,, nadmerným a/alebo neobvyklým zaťažovaním zubov (napr. hryzenie tvrdých predmetov/materiálov, hryzenie nechtov, otváranie uzáverov zubami a i.), poškodenia zdravia/telesnej integrity Klienta (napr. úrazy, pády a údery do tváre, iné mechanické poškodenie zubov, ústnej dutiny alebo čeľustného aparátu a i.).

Vybavenie Reklamácie

 • Príslušný Poskytovateľ prijme Reklamáciu uplatnenú Klientom v súlade s  článkom 2. Reklamačného poriadku prevzatím Reklamačného formulára od dotknutého Klienta.
 • Dotknutý Poskytovateľ vybaví prijatú Reklamáciu čo možno najskôr, resp. do tridsiatich (30) dní od prevzatia Reklamačného formulára. Poskytovateľ na základe posúdenia predmetu Reklamácie vybaví Reklamáciu – ukončí reklamačné konanie opravou – odstránením reklamovaných vád poskytnutej Zdravotnej starostlivosti, resp. vymenením materiálov a výrobkov použitých pri poskytnutej Zdravotnej starostlivosti, vrátením ceny, vyplatením primeranej zľavy z ceny, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím bez zbytočných prieťahov. Po márnom uplynutí zákonnej lehoty na vybavenie Reklamácie s výnimkou prípadov, na ktoré sa aplikuje odsek 2.5. Reklamačného poriadku, má Klient právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na nápravu poskytnutého úkonu Zdravotnej starostlivosti.
 • V odôvodnených prípadoch si Poskytovatelia vyhradzujú právo navrhnúť zmenu postupu vybavovania Reklamácie, o čom Klienta riadne upovedomia.
 • V prípade, ak sa zo strany Klienta jedná o opakovanú neoprávnenú Reklamáciu, má príslušný Poskytovateľ právo považovať takéto konanie Klienta za zneužitie práv spotrebiteľa a môže si voči takémuto Klientovi uplatniť právo na náhradu nákladov spojených s vybavovaním takejto neoprávnenej Reklamácie.
 • V prípadoch, ak posúdenie Reklamácie závisí od odborného posúdenia tretej osoby, postupujú Poskytovatelia v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 • Poskytovatelia si vyhradzujú právo na zmenu a/alebo doplnenie Reklamačného poriadku, pričom nimi upravené/doplnené znenie Reklamačného poriadku sa stáva pre Klientov záväzným okamihom jeho zverejnenia v Zdravotníckych zariadeniach a/alebo na webovej stránke Zdravotníckych zariadení, kde majú Klienti možnosť si ho riadne prečítať a oboznámiť sa s jeho ustanoveniami.
 •  

Toto znenie Reklamačného poriadku je účinné od 01.03.2020

KAFKA DENT s.r.o.

Orto-in s.r.o.

Zostaňme
v kontakte

Ak potrebujete poradiť, alebo sa objednať, napíšte nám správu a my sa Vám ozveme.